петак, новембар 07, 2008

Objavljen konkurs za stipendije iz fondacije " Dr Milan Jelić"

KONKURS
za dodjelu stipendija studentima I ciklusa studija na univerzitetima u Republici Srpskoj i na univerzitetima u inostranstvu u školskoj 2008/2009 godini

I
Fondacija mDr Milan Jelić" raspisuje Konkurs za dodjelu stipendija redovnim studentima I ciklu-sa na univerzitetima u Republici Srpskoj i na univerzitetima u inostranstvu.
II
Fondacija mDr Milan Jelić" u školskoj 2008/2009. godini će dodijeliti ukupno 110 stipendija za studente I ciklusa, od čega 75 stipendija za studente na univerzitetima u Republici Srpskoj / Bosni i Hercegovini i 35 stipendija za studente koji studiraju na univerzitetima u inostranstvu.
Od ukupno planiranog broja (75 stipendija) za studente I ciklusa koji studiraju na univerzitetima u Republici Srpskoj / Bosni i Hercegovini dodjeljuje se:
-15 stipendija studentima tehničkih nauka, -14 stipendija studentima prirodnih nauka, -13 stipendija studentima medicinskih nauka, -12 stipendija studentima biotehničkih nauka, -10 stipendija studentima društvenih nauka,
- 06 stipendija studentima humanitarnih nauka i
- 05 stipendija studentima umjetnosti.
III
Mjesečni iznos stipendija redovnim studentima I ciklusa na univerzitetima u Republici Srpskoj / Bosni i Hercegovini u školskoj 2008/2009 godini iznosi 400,00 (četiristotine) KM, u skladu sa raspoloživim finansijskim sredstvima u budžetu Fondacije.
Mjesečni iznos stipendija redovnim studentima I ciklusa na univerzitetima u inostranstvu u školskoj 2008/2009 godini iznosi 800,00 (osamstotina) KM, u skladu sa raspoloživim finansiJ-skim sredstvima u budžetu Fondacije.
IV
Pravo na dodjelu stipendije iz sredstava Fondacije mDr Milan Jelić" imaju redovni studenti I ci-klusa na univerzitetima u Republici Srpskoj, odnosno Bosni i Hercegovini, pod uslovima:
- da je državljanin Bosne i Hercegovine / Republike Srpske,
- da ima stalno mjesto prebivališta na teritoriji Republike Srpske,
- da je redovan student (u dosadašnjem studiranju nije obnovio nijednu školsku godinu),
- da nije stariji od 25 godina i
- da ima prosjek ocjena veći od 9,00 (uključujući i prosječnu ocjenu od 9,00).
IV
Pravo na dodjelu stipendije iz sredstava Fondacije mDr Milan Jelić" imaju redovni studenti I ci-klusa na univerzitetima u inostranstvu pod uslovima:
- da je državljanin Bosne i Hercegovine / Republike Srpske,
- da ima stalno mjesto prebivališta na teritoriji Republike Srpske,
- da je redovan student Jednog od univerziteta u inostranstvu (u dosadašnjem studiranju nije obnovio nijednu školsku godinu),
- da niJe stariji od 25 godina i
- da ima prosjek ocjena veći od 9,50 (uključujući i prosječnu ocjenu od 9,50),
V
Kriterijumi koji se boduju za studente I ciklusa na univerzitetima u Republici Srpskoj, odnosno Bosni i Hercegovini i studente I ciklusa na univerzitetima u inostranstvu su:
- bodovi koji se dodjeljuju kandidatu na osnovu profčne ocjene su: prosječna ocjena h 10 (zaokruženo na jedno decimalno mjesto),
- bodovi koji se dodjeljuju kandidatu na osnovu trajanja školovanja s obzirom na finansijsko opterećenje studenata tokom trajanja školovanja su: studije u trajanju od 3 (tri) godine dodatnih 3 boda;
studije u trajanju od 4 (četiri) godine dodatnih 4 boda; studije u trajanju od 4 (četiri) godine i 6 (šest) mjeseci dodatnih 4,5 boda ili 9 (devet) semestara 4,5 boda; studije u trajanju od 5 (pet) godina dodatnih 5 bodova; studije u trajanju od 6 (šest) godina dodatnih 6 bodova,
- bodovi koji se dodjeljuJu kandidatu na osnovu njegove godine studija su: druga godina studija dodatnih 1 bod; treća godina studija 1,5 dodatnih bodova; četvrta godina studiJa dodatnih 2 boda; peta godina studija dodatnih 2,5 boda i šesta godina studija dodatnih 3 boda.
. VI
Studenti I ciklusa na univerzitetima u Republici Srpskoj, odnosno Bosni i Hercegovini i studen ti I ciklusa na univerzitetima u inostranstvu ostvaruju dodatne bodove po kriterijumima koji su vezani za vannastavne aktivnosti studenata, i to za:
- rad objavljen u vodećem međunarodnom časopisu (nalazi se na 8S1 listi) -10 bodova
- rad objavljen u drugom međunarodnom časopisu - 8 bodova
- rad objavljen u vodećem domaćem časopisu - 7 bodova
- rad objavljen u domaćem časopisu - 6 bodova
- učešće na međunarodnoj naučno] konferenciji
- sa objavljenim radom - 6 bodova
- učešće na domaćoj naučnoj konferenciji
- saobjavljenimradom - 5 bodova
- učešće na međunarodnoj studentskoj naučnoj konferenciji
- sa objavljenim radom - 5 bodova
- učešće na domaćoj studentskoj naučnoj konferenciji
- sa objavljenim radom - 4 boda
- ostale naučne i stručne konferencije
- sa objavljenim radom - 3 boda
- recenzirana i objavljena naučna knjiga - 9 bodova
VII
Kao dokaz o ispunjavanju uslova navedenih u tački IV i V Konkursa, studenti I ciklusa su dužni priložiti:
- uvjerenje o državljanstvu,
- izvod iz matične knjige rođenih,
- potvrdu o mjestu prebivališta,
- potvrdu da ima status redovnog studenta i da nije obnavljao ni jednu školsku godinu na univerzitetima u Republici Srpskoj / Bosni i Hercegovini, odnosno na univerzitetima u inostranstvu,
- potvrdu o visini profka ocjena koja mora biti veća od 9,00 (uključujući i prosječnu ocjenu 9,00)na univerzitetima u Republici Srpskoj / Bosni i Hercegovini, odnosno prosječnu ocjenu koja mora biti veća od 9,50 (uključujući i prosječnu ocjenu 9,50) za studente na univerzitetima u inostranstvu
- potvrdu o dužini trajanja školovanja izdatu od strane nadležne visokoškolske ustanove na KOJOJ student studira,
- potvrdu o redovno upisanoj godini studija,
Kao dokaz o ispunjavanju uslova iz tačke VI, studenti prilažu radove, odnosno prijavu učešća na međunarodnim i domaćim studentskim naučnim konferencijama, kao i na ostalom naučnim i stručnim konferencijama ili prilažu recenziranu i objavljenu naučnu knjigu.
VIII
Dokazi o ispunjavanju uslova navedenih u prethodnoj tački moraju biti originalni ili ovjerene kopije ne stariJe od 3 (tri) mjeseca, osim dokaza iz tačke VI Konkursa.
IX
Upravni odbor Fondacije „Dr Milan Jelić" će formirati posebnu Komisiju za izbor i rangiranje studenata za dodjelu stipendija.
X
O dodjeli stipendija zaključiće se ugovor kojim će se bliže odrediti međusobna prava, obaveze i odgovornosti davaoca i korisnika stipendije.
XI
Konkurs ostaje otvoren 30 dana od dana objavljivanja.
Prijave na Konkurs sa dokazima o ispunjavanju uslova za dodjelu stipendija studentima I ciklusa na univerzitetima u Republici Srpskoj i na univerzitetima u inostranstvu u školskoj 2008/2009 godini, slati na adresu:
Fondacija "Dr Milan Jelić",na ruke direktora, sa naznakom "NE OTVARATI"
Ul. Bana Milosavljevića br. 4,78000 Banja Luka.
Više informacija putem internet adrese: www.fondacijapredsjednikarepublike.com ILI na broj telefona: 051/248-158.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje..

Нема коментара: